Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


27-02-2014

Trwa nabór wniosków do Poddziałania 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności, Programu Kapitał Ludzki

Od 24 lutego do 31 marca 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności, Programu Kapitał Ludzki.

Tabela naboru wniosków

 Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności,
Program Kapitał Ludzki,
konkurs zamknięty o nr POKL/2.1.2/2014/S

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 
w dni robocze w terminie od 24 lutego 2014 r. do 31 marca 2014 r. do godz. 16.30.
Miejsce składania wniosków: 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa.

Sposób składania wniosków:  Wnioski można składać osobiście, wysłać kurierem bądź pocztą lub przesłać za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców oraz ich struktury wewnątrzorganizacyjne - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. nr 100, poz. 1080 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie: Dofinansowanie będzie udzielane na: realizację projektów, których celem jest opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie nowych rozwiązań zwiększających zdolności adaptacyjne pracowników i przedsiębiorstw.
Kryteria wyboru projektów:
 1. kryteria ogólne:
  • kryteria formalne (ocena formalna);
  • kryteria merytoryczne (ocena merytoryczna);
  • kryteria horyzontalne (ocena merytoryczna).
 2. kryteria szczegółowe:
  • kryteria dostępu (ocena formalna i merytoryczna)
Finanse
Procent dofinansowania projektu: 100 proc.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:   Zgodnie z Planem Działania na lata 2013-2014 kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 13 mln złoty.
Niezbędne dokumenty
Dokumentacja konkursowa:

Szczegółowe informacje o zasadach konkursu znajdują się pod adresem www.parp.gov.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego w zakładce Dofinansowanie – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Procedura odwoławcza:

 1. Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.
 2. Protest oznacza pisemne wystąpienie Projektodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Oceny Projektów lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
 3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie Projektodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
 4. Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym Projektodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Ważne informacje:   

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: 22 432 89 91- 93 oraz 801 33 22 02, w godzinach od 10.00 do 16.00

Linki:  

www.parp.gov.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska