Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


13-03-2014

Trwa nabór wniosków do Poddziałania 8.1.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim

W terminie od 25 lutego 2014 r. do 26 marca 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje w trybie konkursowym wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Kapitał Ludzki.

Tabela naboru wniosków

 Poddziałanie 8.1.2  Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe,
Programu Kapitał Ludzki

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

Wnioski będą przyjmowane od 25 lutego 2014 r. do 26 marca 2014 r.
w godzinach od 7.30 do 15.30

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Miejsce składania wniosków: 

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań,
budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej

Sposób składania wniosków: 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.

Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Pośredniczącej.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach 4.1.1, 4.2.1 i 4.3.1 dokumentacji konkursowej, zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę projektodawcy we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat) / (łamaną przez) nazwę jednostki budżetowej, faktycznie realizującej projekt. W pozostałych częściach wniosku należy posługiwać się danymi jednostki budżetowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in.:

 • szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu),
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pośrednictwo pracy,
 • staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
 • subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,
 • bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
  • a) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • b) przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę,
  • c) wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu),
 • jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia,
 • studia podyplomowe.
Kryteria wyboru projektów:

Określone w pkt. IV Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr PO KL/8.1.2/1/14.

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Poziom dofinansowania projektów wynosi 100 proc.* wydatków kwalifikowalnych

* dotyczy projektów zawierających pomoc de minimis,w przypadku projektów zawierających elementy pomocy publicznej innej niż de minimis wymagany jest wkład własny.

Minimalna kwota dofinansowania projektu:

Minimalna wartość projektu wynosi: 50 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota: 12 804 999,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona dla każdego z subregionów, w taki sposób, że:

 • kwota alokacji na realizację projektu w subregionie poznańskim wynosi:
  3 459 634,00 zł,
 • kwota alokacji na realizację projektu w subregionie pilskim wynosi:
  1 882 128,00 zł,
 • kwota alokacji na realizację projektu w subregionie leszczyńskim wynosi:
  1 599 265,00 zł,
 • kwota alokacji na realizację projektu w subregionie konińskim wynosi:
  3 622 825,00 zł,
 • kwota alokacji na realizację projektu w subregionie kaliskim wynosi:
  2 241 147,00 zł.

Do dofinansowania zostanie wybrany tylko jeden projekt dla danego subregionu.

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Określone w pkt. 4.6 Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr PO KL/8.1.2/1/14

Ważne informacje:   

Dokumentacja dotycząca naboru jest dostępna
w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Linki:  

Strona internetowa www.efs.wup.poznan.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska