Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-04-2013

Trwa nabór wniosków Poddziałania 8.1.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie łódzkim

W terminie od 29 kwietnia do 10 czerwca 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Kapitał Ludzki.

Tabela naboru wniosków

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,
Program Kapitał Ludzki
konkurs zamknięty nr POKL/I/8.1.2/13

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

od 29 kwietnia do 10 czerwca 2013 r.
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Po zakończeniu naboru wniosków Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego umieści na stronie Urzędu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego harmonogram oceny ze wskazaniem końcowych dat poszczególnych etapów oceny formalnej i merytorycznej.

Miejsce składania wniosków: 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
od poniedziałku do piątku w godz. 8-16

Sposób składania wniosków: 

Wnioski należy składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, za pośrednictwem poczty lub kuriera, z dopiskiem "Departament ds. PO Kapitał Ludzki".

W przypadku składania wniosków za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu przesyłki do adresata.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu ubiegać się mogą wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach konkursu dofinansowanie będzie mógł otrzymać następujący typ projektu:

Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy:

 1. szkolenia i poradnictwo zawodowe,
 2. poradnictwo psychologiczne,
 3. pośrednictwo pracy,
 4. staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
 5. subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,
 6. bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł na osobę, wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/ do 12 miesięcy,
 7. jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.
Kryteria wyboru projektów:

I. Ocena formalna

 1. Ogóle kryteria formalne;
 2. Kryteria dostępu zgodnie z Kartą oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego, której wzór stanowi załącznik nr 6.2 do niniejszej dokumentacji.

II. Ocena merytoryczna

 1. Kryteria dostępu;
 2. Ogólne kryteria horyzontalne;
 3. Ogólne kryteria merytoryczne;
 4. Szczegółowe kryteria strategiczne.

Kryteria doprecyzowane w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Finanse
Procent dofinansowania projektu: Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100 proc. wartości projektu.
Minimalna wartość projektu:

50 000 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

3 000 000 zł*

*W związku z dokonywanymi realokacjami środków pomiędzy Priorytetami wartość konkursu może ulec zwiększeniu o kwotę 2 000 000,00 euro

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:  Dostępny na stronie Urzędu Marszałkowskiego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Wzór umowy o dofinansowanie:   Dostępny na stronie Urzędu Marszałkowskiego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

W ramach procedury odwoławczej obowiązują dwa etapy: etap przedsądowy w ramach Systemu Realizacji PO KL oraz etap sądowy, przy czym środki odwoławcze przysługują wyłącznie wnioskodawcom, których wnioski uzyskały ocenę negatywną.

Szczegóły procedury opisane w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Ważne informacje:   

Ważne kryterium dostępu oceniane na etapie oceny merytorycznej:
Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru  województwa łódzkiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub pracują na terenie województwa łódzkiego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa łódzkiego).

Ważne kryterium dostępu oceniane na etapie oceny merytorycznej: Projekt przewiduje realizację 100 piroc. szkoleń z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji:

 • kończących się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu  potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub;
 • kończących się uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych rozporządzeniem właściwego ministra lub;
 • prowadzonych w oparciu o certyfikowane programy nauczania.

Beneficjenci powinni wziąć pod uwagę następujące wskaźniki:

 • Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych, w tym: liczba osób w wieku powyżej 50 roku życia;
 • Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach;
 • Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania;
 • Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania.


Dodatkowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego,
w Punkcie Informacyjnym PO Kapitał Ludzki, 90-101 Łódź, ul. Moniuszki 7/9, tel.: (42) 663 33 92, e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl

Linki:  

Strona Urzędu Marszałkowskiego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska