Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


03-12-2014

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, Programu Kapitał Ludzki

Kategoria: Wiadomości , Nabór wniosków | Dotyczy: Kapitał Ludzki

Od 27 listopada do 30 grudnia 2014 r. Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr DWF_5.4.2_16_2014 pt. „Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną”.


Konkurs nr DWF_5.4.2_16_2014
Priorytet V Dobre rządzenie,
Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora,
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego,
Programu Kapitał Ludzki

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:

od 27 listopada do 30 grudnia 2014 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

luty 2014

Miejsce składania wniosków:

Osobiście lub pocztą kurierską w godz. 8.15-16.15: 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania EFS
ul. Tamka 3
00-349 Warszawa,
tel.: 22 461 63 63

Pocztą – listem poleconym:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania EFS
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

Podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zarejestrowane od co najmniej 24 miesięcy oraz prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty zakładające:

  • szkolenia/warsztaty zmierzające do przygotowania założeń programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w co najmniej 4 centralnych organach administracji rządowej (z wyłączeniem administracji niezespolonej),

oraz

  • skonsultowanie opracowanych na szkoleniach/warsztatach założeń programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odnoszących się co najmniej do elementów wskazanych w niniejszej ustawie, przez co najmniej dwa organy centralnej administracji rządowej (z wyłączeniem administracji niezespolonej), których przedstawiciele uczestniczyli w ww. warsztatach, z wykorzystaniem technik i narzędzi konsultacji, w tym e-konsultacji (np. warsztaty konsultacyjne, grupy robocze debata publiczna, planowanie partycypacyjne, sondaż deliberatywny, panel obywatelski, spotkania, wysłuchanie opinii publicznej).

Kryteria wyboru projektu:

Składane w odpowiedzi na konkurs wnioski o dofinansowanie realizacji projektu muszą zawierać informację nt. zawarcia współpracy przy realizacji działań wskazanych w ww. kryterium dostępu, pomiędzy wnioskodawcą a co najmniej czterema centralnymi organami administracji rządowej, np. w formie listu intencyjnego.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt.

Finanse 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

750 000 zł

Procent dofinansowania projektów:

100 proc.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

ogółem:  750 000 zł

w tym środki pochodzące z:

  • EFS – 637 500 zł
  • budżetu państwa –  112 500 zł

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL dostępne na stronie internetowej www.efs.2007-2013.gov.pl
oraz w dokumentacji konkursowej na stronie www.kapitalludzki.gov.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Ważne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać
w
Departamencie Wdrażania EFS w MPiPS
pod numerami tel.: 22 461 63 96, 22 461 63 80,
e-mail: promocja@kapitalludzki.gov.pl,
www.kapitalludzki.gov.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Linki: 

www.kapitalludzki.gov.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska