Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


06-02-2014

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Kapitał Ludzki

W terminie od 6 lutego 2014 r. do 7 marca 2014 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki (konkurs nr 02/POKL/7.2.1/2014).

Tabela naboru wniosków

 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Program Kapitał Ludzki

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

od 6 lutego 2014 r. do 7 marca 2014 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

do 26 maja 2014 r.
na stronie www.defs.pomorskie.eu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Miejsce składania wniosków: 

poniedziałek - piątek w godz. 7.45 -15.45

na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
lub
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Kancelaria Ogólna
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków:   Osobiście, kurierem lub pocztą.
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie mogą ubiegać się ww. podmioty, które spełniają kryteria określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach POKL oraz dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie będą mogły uzyskać następujące typy projektów:

Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji:

 • kursy i szkolenia (1) umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy
 • staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (2)
 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej
 • rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy)
 • rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy
 • wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie
 • wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej
 • poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia).

(1) Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120 proc. zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie; Właściwa IP/IP2 określi szczegółowe warunki odbywania szkolenia lub kursu, mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu.

(2) Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia (właściwa IP/IP2 określi szczegółowe warunki odbywania stażu oraz zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy, mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu).

Kryteria wyboru projektów:
 1. Kryteria ogólne – formalne, merytoryczne i horyzontalne.
 2. Kryteria szczegółowe – dostępu i strategiczne.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:

100 proc.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

brak

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

5 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty
Dokumentacja konkursowa

Informacje szczegółowe dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zawarte są w ogłoszeniu „internetowym” o konkursie oraz w dokumentacji konkursowej na stronie www.defs.pomorskie.eu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Wzór wniosku o dofinansowanie:  Załącznik nr 10.1 do dokumentacji konkursowej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Wzór umowy o dofinansowanie:   Załącznik nr 10.1 do dokumentacji konkursowej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt został negatywnie oceniony, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Ważne informacje:   

Dodatkowe informacje można uzyskać
w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
pod numerem telefonu:
 58 32 68 221, fax: 58 326 81 93

e-mail: defs@pomorskie.eu

lub
do 31 marca 2014 r. w Regionalnych Ośrodkach Europejskiego Funduszu Społecznego:
1. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Obrońców Wybrzeża 2,
76-200 Słupsk, tel. (59) 847 55 99, info_slupsk@roefs.pl, www.slupsk.roefs.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
- dla powiatów: bytowskiego, lęborskiego, puckiego, wejherowskiego, słupskiego, m. Słupska;

2. w Chojnicach:
Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno"
, ul. Gimnazjalna 1, 89-600 Chojnice, tel. (52) 565 17 29, info_chojnice@roEFS.pl, www.chojnice.roefs.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
- dla powiatów: człuchowskiego, chojnickiego, kościerskiego, kartuskiego.

Linki:  

Strona Urzędu Marszałkowskiego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska