Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


21-07-2011

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe, Programu Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim

W terminie od 6 lipca do 4 sierpnia 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe, Programu Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim.

 

Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe, Programu Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:   

od 6 lipca do 4 sierpnia 2011 r.
Decyduje data złożenia wniosku w Głównym Punkcie Informacyjnym MJWPU
w Warszawie lub w jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych
zlokalizowanych
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu Siedlcach.

Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 4 sierpnia 2011 r. nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania wniosków:  

 poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00
na adres:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa

lub w Lokalnych Punktach Informacyjnych MJWPU w:
Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

Sposób składania wniosków: 

Osobiście, kurierem lub pocztą.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

 O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pózn. zm.).

Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota: 4 500 000,00 zł. 

Na co można otrzymać dofinansowanie: 

Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu (outplacement), obejmujących łącznie:

  • szkolenia i poradnictwo zawodowe oraz – poradnictwo psychologiczne,

a także wybrane działania spośród następujących:

  • staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
  • subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,
  • wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów:
  1. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. zł na osobę,
  3. wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/do12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).  

Niezbędne dokumenty

 

Dokumentacja konkursowa: 

Dokumentacja konkursowa jest dostępna do wglądu w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu Odsyłacz
 i www.mazovia.pl Odsyłacz

Inne ważne informacje

Ważne informacje:  

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów oraz pod numerem infolinii:

0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska