Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


31-03-2014

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim

W terminie od 31 marca 2014 r. do 30 kwietnia 2013 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe, Programu Kapitał Ludzki (POKL).

Tabela naboru wniosków

 Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe,
Programu Kapitał Ludzki

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

od 31 marca 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.

Decyduje data wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU lub właściwego Oddziału Zamiejscowego.

Miejsce składania wniosków: 

poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00
na adres:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
lub w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU w:
Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

Sposób składania wniosków: 

Osobiście, kurierem lub pocztą.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych  (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych  w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in.:

 • szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu) (a),
 • poradnictwo psychologiczne (b),
 • pośrednictwo pracy (c),
 • staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie (d),
 • subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy (e),
 • bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów (f):
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. zł na osobę,
  • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu);
 • jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia (g),
 • studia podyplomowe (h).
Kryteria wyboru projektów:  

Kryteria dostępu:

Kryterium dostępu nr 1 w Planie działania:

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa mazowieckiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa) z wyłączeniem nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty.

Kryterium dostępu nr 3 w Planie działania:

Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu.

Kryterium dostępu nr 4 w Planie działania:

Okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesięcy i jego realizacja zakończy się w terminie do 30 września 2015 roku.

Kryterium dostępu nr 5 w Planie działania:

Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa mazowieckiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Aby kryterium mogło zostać uznane za spełnione, w treści wniosku muszą się znaleźć wyraźne zapisy świadczące o spełnieniu całości kryterium, a więc o:

 • posiadaniu przez Beneficjenta biura projektu na terenie subregionu województwa mazowieckiego,
 • zapewnieniu możliwości udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu
 • zapewnieniu uczestnikom projektu możliwości osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej są następujące:

Kryterium dostępu nr 2 w Planie działania:

Projekt zawiera instrumenty należące do wsparcia zasadniczego oraz co najmniej dwa instrumenty z zakresu wsparcia towarzyszącego. Za wsparcie zasadnicze obejmujące każdego uczestnika projektu należy uznać: szkolenia (100 proc. szkoleń powinno: kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub kończyć się uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych rozporządzeniem właściwego ministra lub powinny być prowadzone w oparciu o certyfikowane programy nauczania) i poradnictwo zawodowe. Jednocześnie w przypadku osób objętych wsparciem w postaci studiów podyplomowych szkolenia mają charakter fakultatywny i mogą być realizowane w zależności od potrzeb poszczególnych uczestników projektu. Za wsparcie towarzyszące należy uznać: poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, staże i praktyki zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu, bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, jednorazowy dodatek relokacyjny, studia podyplomowe.

Intensywność i zakres stosowania poszczególnych form i instrumentów wsparcia będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb uczestników. Co najmniej jednym rodzajem wsparcia towarzyszącego należy objąć wszystkich uczestników projektu.

Kryterium dostępu nr 6 w Planie działania 

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej uczestników projektu wynosi co najmniej 50 proc.

Kryteria strategiczne:

 1. Projektodawca zapewnia wkład własny, pochodzący ze środków publicznych, w wysokości minimum 8 proc. (ale nie więcej niż 15 proc.).
  WAGA 10 pkt.
 2. Projekt obejmuje minimum 50 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Na etapie rekrutacji projektodawca zapewni analizę predyspozycji zawodowych i potrzeb szkoleniowych potencjalnych uczestników projektu i zaproponuje adekwatne do zidentyfikowanych predyspozycji i potrzeb formy wsparcia.
  WAGA 10 pkt.
 3. Wnioskodawca w projekcie realizuje łącznie co najmniej 4 formy wsparcia wskazane w typie operacji.
  WAGA 10 pkt.
 4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej uczestników projektu wynosi co najmniej 75 proc.
  WAGA 10 pkt.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:

100 proc.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Maksymalna kwota dofinansowania projektu nie została określona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

23 700 000,00 zł

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Dokument do pobrania na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Link prowadzi do serwisu zewnętrznego w zakładce „Nabory – ogłoszenia o naborach wniosków” jako załącznik 5.1 do dokumentacji konkursowej.

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Dokument do pobrania na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Link prowadzi do serwisu zewnętrznegow zakładce „Nabory – ogłoszenia o naborach wniosków” jako załącznik 5.5 do dokumentacji konkursowej.

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy opisane zostały w Podrozdziale 4.6 Dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Link prowadzi do serwisu zewnętrznego oraz szerzej w Zasadach dokonywania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Ludzki z dnia 28 czerwca 2013 r.

Ważne informacje:   

Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów
oraz pod numerem infolinii: 0 801 101 101,
e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Linki:  

Więcej informacji na stronie internetowej instytucji organizującej konkurs, tj. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska