Menu

Bieżący katalog: Konkursy, terminy

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Nabór wniosków

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


25-02-2014

Znamy termin naboru wniosków w ramach Działania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim

W terminie od 5 marca 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Instytucja Pośrednicząca PO KL w Województwie Warmińsko-Mazurskim) przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach III rundy konkursu dla Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki (7/POKL/9.1.1/2013).

 

Tabela naboru wniosków

 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej,
Programu Kapitał Ludzki

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

od 5 marca 2014 r. – konkurs otwarty

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Przez wzgląd na charakter konkursów prowadzonych w trybie otwartym niemożliwe jest podanie terminu rozstrzygnięcia konkursu, informacje o zakończeniu zakończeniu naboru ukażą się na stronie www.efs.warmia.mazury.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Miejsce składania wniosków: 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, 10-562 Olsztyn,
ul. E. Plater 1,
II piętro, pokój 303, tel. (89) 52 19 715/721

Sposób składania wniosków: 
  •  osobiście, kurierem bądź pocztą
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

O dofinansowanie ubiegać się mogą wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz podmiotów podlegających wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 Ustawy o finansach publicznych,

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, obejmujące:

  1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) w gminach z terenu województwa o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej;
  2. Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy.
Kryteria wyboru projektów:  

Kryteria dostępu:

  1. Projektodawca gwarantuje utrzymanie trwałości funkcjonowania ośrodka wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez czas odpowiadający okresowi realizacji projektu (dotyczy 1 i 2 typu operacji).
  2. Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 1 rok kalendarzowy, maksymalnie do dnia 30 czerwca 2015 roku (dotyczy 1 i 2 typu operacji).
  3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko – mazurskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu  (dotyczy 1 i 2 typu operacji).

Kryteria strategiczne:

  1. Przedszkole (w tym również inne formy wychowania przedszkolnego) tworzone jest na terenie gminy, w której wartość wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej w grupie dzieci 3 i 4 letnich jest niższa, niż średnia wartość wskaźnika na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Średnie wylicza się odrębnie dla gmin miejskich, miejsko-wiejskich oraz wiejskich ( dotyczy 1 i 2 typu operacji) 20 punktów
  2. Projekt zakłada utworzenie ośrodka specjalnego/oddziału integracyjnego lub wsparcie istniejącego ośrodka specjalnego/oddziału integracyjnego ( dotyczy 1 i 2 typu operacji) 10 punktów
Finanse
Procent dofinansowania projektu:

85 proc.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

3 614 934,85 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

3 614 934,85 zł

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:  Wzór dokumentu dostępny na stronie www.efs.warmia.mazury.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Wzór umowy o dofinansowanie:   Wzór dokumentu dostępny na stronie www.efs.warmia.mazury.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek: Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów PO KL
Linki:  

Strona internetowa www.efs.warmia.mazury.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego