Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


08-07-2013

Rozpoczęto nabór wniosków do Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Programu Kapitał Ludzki

Od 5 lipca 2013 r. do 10 września 2013 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Programu Kapitał Ludzki.

 

Tabela naboru wniosków

 Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej,
Programu Kapitał Ludzki

Konkurs nr 2/POKL/5.2.1/2013

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

od 5 lipca – do 10 września 2013 r.
(konkurs zamknięty)

Miejsce składania wniosków: 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
ul. Królewska 27,
00-060 Warszawa,

od poniedziałku do piątku
w godz. 8.15 – 16.15

Sposób składania wniosków:  Osobiście, pocztą, kurierem
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest:

  1. jednostka samorządu terytorialnego,
  2. stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
  3. związek jednostek samorządu terytorialnego,
  4. organizacja pozarządowa,
  5. szkoła wyższa lub jej organ założycielski,
  6. jednostka naukowa,
  7. instytucja szkoleniowa.

Grupę docelową, kwalifikującą się do objęcia wsparciem w projekcie stanowią wyłącznie:

  1. gminy, powiaty, samorządy województw;
  2. pracownicy jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w ramach projektu w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
Na co można otrzymać dofinansowanie:

Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP, w tym m.in. poprzez wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych, podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, działania informacyjne podnoszące stopień wykorzystania e-usług.

Kryteria wyboru projektów:

Kryteria określone w dokumentacji konkursowej: formalne, dostępu, horyzontalne, strategiczne, merytoryczne

Finanse
Procent dofinansowania projektu: 85 proc.
Maksymalna wartość projektu: 5 000 000 zł
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:   90 000 000 zł
Niezbędne dokumenty
Dokumentacja konkursowa

Strona Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

W ramach procedury odwoławczej obowiązują dwa etapy: etap przedsądowy w ramach Systemu Realizacji PO KL oraz etap sądowy.

Na etapie przedsądowym procedury odwoławczej wnioskodawcy przysługują dwa środki odwoławcze: protest i odwołanie. Protest jest wnoszony do i rozpatrywany przez Instytucję Pośredniczącą, zaś odwołanie jest wnoszone do i rozpatrywane przez Instytucję Zarządzającą.

Prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego przysługuje wnioskodawcy po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w Systemie Realizacji PO KL, czyli protestu oraz odwołania i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej przewidzianej w Systemie Realizacji PO KL.

Ważne informacje:    Wszystkie ważne informacje zawiera dokumentacja konkursowa.
Linki:  

Strona Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska