Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


24-08-2012

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim

Od 24 sierpnia 2012 r. do wyczerpania określonego limitu środków lub zawieszenia konkursu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim. Konkurs zostanie przeprowadzony według procedury przyspieszonego wyboru projektów.

 

 Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Kapitał Ludzki

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:

Od 24 sierpnia 2012 r. do wyczerpania określonego limitu środków lub zawieszenia konkursu.

Decyduje kolejność złożenia wniosku (data i godzina wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu).

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

IOK pisemnie informuje projektodawcę o wynikach oceny merytorycznej, przyjęciu wniosku do dofinansowania lub jego odrzuceniu w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, I piętro, pokój 112 a.

Sposób składania wniosków

Osobiście, kurierem lub pocztą.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), które spełniają kryteria określone w Dokumentacji konkursowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in.:

 • szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu) (a),
 • poradnictwo psychologiczne (b),
 • pośrednictwo pracy (c),
 • staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie (d),
 • subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy (e),
 • bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów (f):
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. zł na osobę,
  • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym    wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego  projektu).

Kryteria wyboru projektu znajdują się Dokumentacji konkursowej nr 5/POKL/8.1.2/2012, która dostępna jest w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
oraz na stronie internetowej www.mojregion.eu Strona otwiera się w nowym oknie

Finanse
Procent dofinansowania projektu

100 proc. wydatków objętych dofinansowaniem

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Nie określono maksymalnej wartości projektu, jednak jest ona wyznaczona przez wartość alokacji przeznaczonej na realizację niniejszego konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

15 000 000 zł

Inne ważne informacje
Wzór wniosku o dofinansowanie:

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik do Dokumentacji konkursowej nr 5/POKL/8.1.2/2012, który dostępny jest
w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
oraz na stronie internetowej www.mojregion.eu Strona otwiera się w nowym oknie

Wzór umowy o dofinansowanie:

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik do Dokumentacji konkursowej nr 5/POKL/8.1.2/2012, który dostępny jest
w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
oraz na stronie internetowej www.mojregion.eu Strona otwiera się w nowym oknie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Szczegółowe informacje dotyczące środków odwoławczych przysługujących projektodawcy znajdują się w Dokumentacji konkursowej do konkursu oraz w dokumencie "Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL".

Ważne informacje:

Wnioski aplikacyjnie należy wypełnić w nowej wersji Generatora wniosków aplikacyjnych GWA 7.5 zgodnie z zasadami określonymi w znowelizowanej Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie PO KL (wersja 7.5.1) opatrzonej datą 1 stycznia 2012 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym w Departamencie Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 1, tel.: 56 656 10 55, e-mail: ue.konsultacje@kujawsko pomorskie.pl  

Linki:

www.mojregion.eu Strona otwiera się w nowym oknie

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska