Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


04-12-2013

Konsultacje zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Do 13 grudnia 2013 r. potrwają konsultacje projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki.

Zmiany dokumentu obejmują wprowadzenie w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie działań dedykowanych zwalnianym pracownikom sektora oświaty, a także inne zmiany wynikające z interpretacji Instytucji Zarządzających Programem Kapitał Ludzki (IZ POKL).

Alokacja w ramach poddziałań i działań komponentu regionalnego oraz załączniki nr I i IIa zostaną uaktualnione na późniejszym etapie prac nad dokumentem, po przekazaniu stosownych informacji od Instytucji Pośredniczących komponentu regionalnego odnośnie dokonanych realokacji środków.

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać w wersji elektronicznej na załączonym formularzu na adres e-mail: beata.pojawa@mir.gov.pl w terminie do 13 grudnia 2013 r.

 

Pobierz pliki:

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska