Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


04-12-2013

Konsultacje nowej wersji "Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Do 13 grudnia 2013 r. potrwają konsultacje projektu nowej wersji "Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu obejmują:

 1. W celu wypełnienia rekomendacji z audytów przeprowadzonych przez służby Komisji Europejskiej w 2012 i 2013 r., dotyczących wzmocnienia procedury oceny projektów systemowych, w rozdziale 4. Projekty systemowe wskazano, że ocena projektu systemowego będzie dokonywana przez dwóch oceniających:

  a) w przypadku wniosku o dofinansowanie projektu systemowego przewidzianego do realizacji w ramach określonych w dokumencie wybranych działań i poddziałań Programu Kapitał Ludzki (PO KL) w ramach IP2, IP albo IZ (w zależności od tego, do której instytucji - zgodnie ze strukturą instytucjonalną systemu wdrażania PO KL - zostanie złożony wniosek) - przez dwóch ekspertów zewnętrznych wybranych przez IZ PO KL;   

  b) w ramach pozostałych działań i poddziałań PO KL (z wyłączeniem poddziałań z projektami systemowymi PUP, OPS, PCPR oraz ROPS, a także z projektami mającymi na celu modernizację oddziałów przedszkolnych i projektami obejmującymi programy indywidualizacji, których ocena będzie nadal dokonywana przez jednego oceniającego) - przez dwóch pracowników właściwej instytucji albo pracownika właściwej instytucji i eksperta zewnętrznego albo przez dwóch ekspertów zewnętrznych.
   
 2. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami oraz w celu zapewnienia prawidłowego wdrażania Programu w rozdziale 4. Projekty systemowe i w rozdziale 6. Wybór projektów (projekty konkursowe) usunięto zapisy, że instytucja, w której dokonywany jest wybór projektów, odbiera od osób zatrudnianych na stanowiskach związanych z przyznawaniem środków unijnych oświadczenia, co do braku orzeczenia wobec tych osób kary zakazu zajmowania takich stanowisk.

 3. Zgodnie z rekomendacją z audytu przeprowadzonego przez służby Komisji Europejskiej w 2012 r. do podrozdziału 6.5 Ocena merytoryczna – procedura oraz 6.16 Procedura odwoławcza wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym do dofinansowania może zostać skierowany wyłącznie projekt, który został oceniony pozytywnie przez dwóch oceniających, tj. uzyskał od każdego z oceniających minimum 60 pkt ogółem oraz minimum 60 proc. w poszczególnych częściach oceny.

 4. W podrozdziale 6.13 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu wprowadzono zapis, że na dzień podpisania umowy o dofinansowanie danego projektu, projekt musi spełniać wszystkie kryteria wyboru projektów, które obowiązywały w ramach właściwego konkursu lub rundy konkursowej i których spełnienie umożliwiło rekomendowanie go do dofinansowania. 

 5. W Załączniku nr 7 Wzór Planu Działania oraz Instrukcja wypełniania Planu działania wprowadzono zapisy dotyczące Planów działania na lata 2014-2015.  

Nowa wersja "Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL", uwzględniająca uwagi zgłoszone w ramach konsultacji, zostanie opublikowana w grudniu 2013 r. i będzie obowiązywać dla konkursów i rund konkursowych ogłaszanych oraz dla wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych od 1 stycznia 2014 r.


 

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać w wersji elektronicznej na załączonym formularzu wyłącznie w zakresie dotyczącym wprowadzonych zmian na adres e-mail: pawel.szymanski@mir.gov.pl  
w terminie do 13 grudnia 2013 r.

 

Pobierz pliki:

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska