Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-12-2012

Nowa wersja Zasad kontroli w ramach Programu Kapitał Ludzki

24 grudnia 2012 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad kontroli w ramach Programu Kapitał Ludzki. Dokument wchodzi w życie od 1 stycznia 2013 r.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu obejmują:

 1. doprecyzowanie zasad przeprowadzania kontroli trwałości operacji/rezultatu(ów). Określona została metodologia wyboru projektów, tryb kontroli i obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie,
 2. uszczegółowienie zapisów dotyczących przeprowadzania kontroli po zakończeniu realizacji projektu. Wprowadzenie tych zapisów związane jest bezpośrednio z obowiązkiem prowadzenia kontroli trwałości operacji i/lub rezultatu(ów),
 3. wprowadzenie drobnych proceduralnych zmian do trybu kontroli (wydłużono termin na przekazywanie Informacji pokontrolnej, doprecyzowano zapisy dotyczące sposobu wypełniania list sprawdzających),
 4. doprecyzowanie wzorów list sprawdzających do kontroli na miejscu w zakresie:
  • trwałości projektów i rezultatu(ów),
  • weryfikacji prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem lub na podstawie stawek jednostkowych,
  • zamówień publicznych,
  • zestawień maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług w ramach PO KL (tzw. widełek).

Pobierz pliki:

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska