Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


18-04-2014

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia zmian w Programie Kapitał Ludzki

14 kwietnia 2014 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany wprowadzone w Programie Kapitał Ludzki. Decyzja Komisji zamyka rozpoczęty we wrześniu 2013 r. proces zmiany Programu, w ramach którego dokonano przesunięć finansowych pomiędzy Priorytetami.

W wyniku dokonanych przesunięć finansowych z komponentu centralnego na poziom regionalny zostały realokowane środki w wysokości ok. 81,8 mln euro. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na: 

  1. Wspieranie aktywności zawodowej osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w ramach Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
  2. Wzmocnienie zdolności do zatrudnienia osób w najtrudniejszej sytuacji materialnej i zawodowej na rynku pracy oraz likwidację barier ograniczających tym osobom dostęp do rynku pracy w ramach Priorytetu VII PO KL Promocja integracji społecznej.
  3. Działania wspierające zwalnianych pracowników sektora oświaty, umożliwiające reorientację zawodową tych osób, skrócenie okresu bezrobocia i aktywizację ww. grupy docelowej w ramach Priorytetu VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki. Na realizację tych działań przeznaczone zostaną m.in. środki w wysokości 25 mln euro, realokowane z Priorytetu III PO KL.
  4. Wsparcie edukacji przedszkolnej w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci na początkowym etapie edukacji oraz poprawę jakości tego typu edukacji, a także usprawnienie funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Po analizie wykorzystania środków w poszczególnych osiach komponentu regionalnego sześć województw zaproponowało zmiany pomiędzy Priorytetami, w obrębie środków, którymi dysponują. Realokacje te mają na celu pełne wykorzystanie dostępnej alokacji oraz zwiększenie zakresu wsparcia w najbardziej problemowych obszarach w danym województwie.  

Dokonane zmiany pozostają bez uszczerbku dla celów założonych do osiągnięcia w Priorytetach PO KL komponentu centralnego, z których dokonywane są przesunięcia środków.

Przed przekazaniem Programu do Komisji Europejskiej, projekt zmian został skonsultowany z przedstawicielami wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację PO KL na szczeblu centralnym (właściwe resorty i agendy rządowe) i regionalnym (samorząd województwa), jak również z partnerami społeczno-gospodarczymi i przedstawicielami środowisk pozarządowych.

Pobierz plik:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (3,29 MB)

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska