Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


19-07-2013

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia zmian w Programie Kapitał Ludzki

18 lipca 2013 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany wprowadzone w Programie Kapitał Ludzki. Decyzja Komisji zamyka rozpoczęty w grudniu 2012 r. proces zmiany programu, w ramach którego dokonano przesunięć finansowych pomiędzy Priorytetami oraz wprowadzono modyfikacje zakresu wsparcia edukacji przedszkolnej w Priorytecie IX.

W wyniku dokonanych przesunięć finansowych z komponentu centralnego na poziom regionalny zostały realokowane środki w wysokości ok. 131,8 mln euro. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na: 

  1. wspieranie aktywności zawodowej osób młodych (poniżej 30 roku życia) oraz osób po 50 roku życia, a także wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Na realizację wyżej wymienionych działań zostanie przeznaczona kwota w wysokości 50 494 672 euro;
  2. wspieranie młodych osób niepełnosprawnych (w wieku 15-30 lat) i zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Priorytetu  VII PO KL Promocja integracji społecznej. Na realizację ww. działań zostanie przeznaczona kwota w wysokości 18 205 576 euro;
  3. zwiększenie intensywności wsparcia dla osób tracących pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w ramach Priorytetu VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki. Na realizację wyżej wymienionych działań zostanie przeznaczona kwota w wysokości 7 595 161 euro; 
  4. wsparcie edukacji przedszkolnej, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, a także usprawnienie funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Na realizację ww. działań zostanie przeznaczona kwota w wysokości 55 563 232 euro, w tym ponad 50 mln euro na wsparcie modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dokonane zmiany pozostają bez uszczerbku dla celów założonych do osiągnięcia w Priorytetach PO KL komponentu centralnego, z których dokonywane są przesunięcia środków.

Zakres zmian dokonanych w Programie obejmuje również wprowadzenie nowego typu operacji ukierunkowanego na realizację programów zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarach o najwyższym zapotrzebowaniu na tego typu usługi. Powyższy typ operacji obejmuje dotychczasowe działania realizowane w ramach PO KL ukierunkowane na tworzenie i wspieranie istniejących przedszkoli oraz innych form edukacji przedszkolnej, a także nowy typ interwencji obejmujący modernizację oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Przed przekazaniem Programu do Komisji Europejskiej, projekt zmian został skonsultowany z przedstawicielami wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację PO KL na szczeblu centralnym (właściwe resorty i agendy rządowe) i regionalnym (samorząd województwa), jak również z partnerami społeczno-gospodarczymi i przedstawicielami środowisk pozarządowych.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska