Menu


09-09-2013

Interpretacje Instytucji Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki

Poniżej Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki będzie publikowała interpretacje do zapisów dokumentów regulujących realizację Programu Kapitał Ludzki, które są problematyczne albo wymagają doprecyzowania.

EWALUACJA

 • FAQ dotyczący ewaluacji w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Kapitał Ludzki  (122 KB)

  Informacje zawarte w dokumencie stanowią zestaw pytań i odpowiedzi w zakresie realizacji przez powiatowe urzędy pracy w 2010 r. badań ewaluacyjnych, dotyczących oceny jakości projektów systemowych, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie najczęściej kierowanych do Instytucji Zarządzającej pytań, dotyczących interpretacji zapisów „Założeń ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

 • FAQ dotyczący realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w Programie Kapitał Ludzki  (216 KB)

  Informacje zawarte w dokumencie stanowią generalne wskazówki dotyczące realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie najczęściej kierowanych pytań do Instytucji Zarządzającej na adres rownoscplci@mrr.gov.pl. Poniższy materiał nie przedstawia obwiązujących wytycznych IZ PO KL, lecz stanowi ogólny materiał pomocniczy dla beneficjentów oraz instytucji oceniających wnioski.

 

 MONITORING

Informacje zawarte w dokumencie stanowią ogólne interpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL, dot. sposobu mierzenia efektywności zatrudnieniowej w projekcie realizowanym w ramach PO KL.

 PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (PEFS 2007)

 • FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL  (225 KB)

  Informacje zawarte w dokumencie to zestawienie pytań i odpowiedzi przeznaczonych dla beneficjentów w związku z wypełnianiem Formularza PEFS 2007.

 • Formularz PEFS 2007 - Walidator

  Poniżej zamieszczamy narzędzie Formularz PEFS 2007 - walidator pozwalający ocenić jakość danych wprowadzonych do Formularza PEFS 2007.

  Zaleca się, aby wszyscy beneficjenci przed złożeniem Formularza PEFS 2007 we właściwej instytucji sprawdzili dane zgromadzone w Formularzu PEFS 2007 przy pomocy narzędzia Formularz PEFS 2007 – Walidator. Szczegóły dot. wykorzystania narzędzia znajdą Państwo w instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007.

  Formularz PEFS 2007 - Walidator- w wersji 2.0 służy do sprawdzania danych w Formularzu PEFS 2007 w wersji 2.0. Formularz PEFS 2007 - Walidator w wersji 3.0 służy do sprawdzania danych w Formularzu PEFS 2007 w wersji 3.0.
  Formularz PEFS 2007 - walidator w wersji 2.0 Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (1,10 MB)
  Formularz PEFS 2007 - walidator w wersji 3.0 Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie ( 1,02 MB)

  Informujemy również, że zgodnie z nową Instrukcją wypełniania Formularza PEFS 2007 przy występowaniu do IZ POKL o nadanie sztucznego numeru NIP i/lub REGON należy korzystać z poniższej formatki.
  Formatka Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (69,5 KB)

 • Usługi wsparcia technicznego dla użytkowników systemu PEFS 2007

  Użytkownicy systemu PEFS 2007 mogą korzystać z usług wsparcia technicznego dla systemu PEFS 2007. Usługa jest realizowana przez zewnętrznego wykonawcę od 2 września 2013 r. Poniżej zamieszczona jest procedura zgłaszania problemów technicznych oraz wzór karty zgłoszenia.
  Procedura Help Desk dla PEFS 2007 (wersja 4.0) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (521 KB)
  Karta zgłoszenia problemu technicznego Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie (2,39 MB)