Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Dokumenty

Dokumenty to zbiór aktów prawnych, dokumentów programowych, uszczegółowień i wytycznych.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pobierz plik (50,8 KB) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pobierz plik (524 KB) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. nr 228, poz. 1517)
Pobierz plik (50,5 KB)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pobierz plik (67,4 KB) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pobierz plik

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pobierz plik (35,1 KB) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pobierz plik (77,2 KB) 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 111, poz. 710)
Pobierz plik 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. 2008 nr 90 poz. 557)
Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (M.P. 2008 nr 74, poz. 671)
Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (M.P. 2008 nr 25, poz. 254)
Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2007 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki (M.P. 2007 nr 82, poz. 877)
Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 września 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki” (M.P. 2007 nr 68, poz. 755)
Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1370)
Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177, z późn. zm.) (tekst ujednolicony)
pobierz plik (524 KB)  
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06 nr 227, poz. 1658 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych (Dz.U. nr 121, poz. 1262). Ustawa traci moc z dniem 1 maja 2010 r.
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., Poz. 1001)
Pobierz plik
Ustawa o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122 z 2003 r., Poz. 1143)
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 111 z 1999 r., Poz. 1280)
Pobierz plik 
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r., Poz. 873)
Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., Poz. 883)
Finanse publiczne
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157,  poz. 1240)
Pobierz plik (248 KB)  
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157, poz. 1241)
Pobierz plik  (166 KB)  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska