Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


13-03-2015

Identyfikacja Obszarów Funkcjonalnych (OF), Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), Obszarów Problemowych (OP) w województwie opolskim

Badanie przeprowadzone na potrzeby przygotowania dokumentów o charakterze strategiczno-operacyjnym, w tym dokumentów poruszających problematykę rynku pracy.

Karta informacyjna badania

Tytuł badania Identyfikacja Obszarów Funkcjonalnych (OF), Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), Obszarów Problemowych (OP) w województwie opolskim”, w ramach projektu Nr: POKL.08.01.04-16-001/10 pn. „Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej”, Poddziałanie 8.1.4. PO KL na potrzeby przygotowania dokumentów o charakterze strategiczno-operacyjnym, w tym dokumentów poruszających problematykę rynku pracy.
Podmiot zlecający badanie Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Wykonawca badania     CASE-Doradcy sp. z o.o. oraz Regio Group sp. z o.o. (konsorcjum)
Obszar badania     Priorytet: VIII Działanie: 8.1 Poddziałanie: 8.1.4
Czas realizacji badania      Data rozpoczęcia: 2012 r. Data zakończenia: 2012 r. 
Kwota badania     115 620,00 złotych brutto
Główny cel badania    

Celem badania było:
• opracowanie zasad, kryteriów i metodologii wyznaczania obszarów funkcjonalnych (OF),  obszarów strategicznej interwencji (OSI) , obszarów problemowych (OP) w województwie opolskim,
• wyznaczenie, identyfikacja obszarów funkcjonalnych (OF), obszarów strategicznej interwencji (OSI), w tym obszarów problemowych (OP) w województwie opolskim oraz opracowanie szczegółowych charakterystyk zidentyfikowanych obszarów,
• delimitacja i wizualizacja zidentyfikowanych obszarów w przestrzeni,
• określenie dla każdego ze zidentyfikowanych obszarów najbardziej optymalnego, adekwatnego, skutecznego i realistycznego zestawu kierunków i narzędzi interwencji,
• określenie dla każdego ze zidentyfikowanych obszarów scenariuszy przekształceń (zmian),
• opracowanie zestawu wskaźników do badania wyznaczonych w województwie opolskim OF, OSI, OP w latach 2014-2020,
• opracowanie wniosków i rekomendacji płynących z przeprowadzenia badania.

 Uwagi    

 

 

Pobierz plik:

Powrót do listy projektów

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska