Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Baza projektów badawczychW celu jak najszerszego rozpowszechnienia informacji na temat realizowanych projektów badawczych, jak również zapewnienia dostępu do danych i informacji, uzyskanych dzięki środkom publicznym, Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym (Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki) przygotował ogólnodostępną bazę wyników uzyskanych w ramach projektów badawczych, zrealizowanych z wykorzystaniem środków EFS.

RSS

Wyszukiwarka

Stworzony moduł wyszukiwania zrealizowanych projektów badawczych umożliwia wyszukiwanie poszczególnych pozycji ze względu na Priorytet, w ramach którego dany projekt badawczy został zrealizowany oraz obszar, w ramach którego dane badanie zostało zrealizowane (województwo lub cały kraj).

Warto również zwrócić uwagę, iż w tytule każdego projektu znajduje się informacja na temat roku zakończenia realizacji badania. Jednocześnie wybranie opcji "cały kraj" pozwala uzyskać projekty realizowane na poziomie ogólnopolskim, natomiast pozostawienie pola obszaru pustym, pozwala uzyskać informacje na temat wszystkich projektów badawczych realizowanych w ramach wybranego Priorytetu.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12345...10idź do:  

Mazowiecki barometr 2012. Prognozy makroekonomiczne

Celem badania było dostarczenie mazowieckim przedsiębiorcom informacji dotyczących perspektyw gospodarki polskiej oraz głównych partnerów handlowych Polski.

więcej

Świadomość wyboru zawodu wśród uczniów szkół w województwie łódzkim

Próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu młodzież szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego czuje się odpowiedzialna za kształtowanie swojej kariery zawodowej.

więcej

Stare czy nowe kwalifikacje – rynek pracy w Łódzkiem wobec osób po 50 roku życia

Wieloaspektowa analiza aktualnej sytuacji osób 50+ na rynku pracy woj. łódzkiego, a tym samym identyfikacja czynników wpływających na sytuację zawodową badanej grupy w regionie.

więcej

Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim

Rozpoznanie oraz właściwa analiza kwestii problemowych na dwóch zasadniczych płaszczyznach tematycznych.

więcej

Gospodarowanie zasobami pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wyniki badań w województwie łódzkim

Rozpoznanie działań firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, które mają lub mogą mieć istotny związek z losami pracowników w tych firmach zatrudnionych.

więcej

Mobilność zarobkowa mieszkańców województwa łódzkiego – część II migracje

Analiza zjawiska migracji zarobkowej w obrębie regionu i kraju i jego wpływu na rynek pracy w regionie łódzkim.

więcej

Warunki rozwoju lokalnych rynków pracy w województwie łódzkim na podstawie analizy opinii przedstawicieli samorządów

Badanie służyć miało uzyskaniu metodycznego opisu poszczególnych powiatów województwa łódzkiego, za pomocą cech bezpośrednio lub pośrednio związanych z funkcjonowaniem rynku pracy.

więcej

Kobiety i mężczyźni wobec zapotrzebowania rynku pracy na kwalifikacje zawodowe w województwie łódzkim

Rozpoznanie i analiza rozbieżności występujących między kobietami i mężczyznami w trzech obszarach: kwalifikacji i kompetencji, pozycji zawodowej oraz życia rodzinnego.

więcej

Analiza treści ofert pracy dla mieszkańców województwa łódzkiego zamieszczonych w Internecie 2012 i 2013

Analiza struktury oraz dynamiki zmian w puli ofert pracy publikowanych w Internecie, a skierowanych do mieszkańców województwa łódzkiego w okresie: 6 marca - 21 maja 2012 roku i 6 marca - 22 maja 2013 roku.

więcej

Analiza treści ofert pracy dla mieszkańców województwa łódzkiego zamieszczonych w Internecie 2011

Analiza struktury oraz dynamiki zmian w puli ofert pracy publikowanych w Internecie, a skierowanych do mieszkańców województwa łódzkiego w okresie: 1 września - 15 listopada 2011 roku.

więcej

Wzory aktywności zawodowej ludności wiejskiej województwa łódzkiego oraz ich społeczne i ekonomiczne uwarunkowania

Poznanie sytuacji zawodowej ludności w wieku produkcyjnym, zamieszkującej tereny wiejskie województwa łódzkiego, zarówno w perspektywie ogólnej, jak i w podziale na cztery podregiony (łódzki, piotrkowski, sieradzki, skierniewicki).

więcej

Tendencje i kierunki zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego w Małopolsce 2012

Opracowanie jest efektem drugiej edycji badania realizowanego w ramach współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i Urzędu Statystycznego w Krakowie.

więcej
strona:12345...10idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska