Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Baza projektów badawczychW celu jak najszerszego rozpowszechnienia informacji na temat realizowanych projektów badawczych, jak również zapewnienia dostępu do danych i informacji, uzyskanych dzięki środkom publicznym, Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym (Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki) przygotował ogólnodostępną bazę wyników uzyskanych w ramach projektów badawczych, zrealizowanych z wykorzystaniem środków EFS.

RSS

Wyszukiwarka

Stworzony moduł wyszukiwania zrealizowanych projektów badawczych umożliwia wyszukiwanie poszczególnych pozycji ze względu na Priorytet, w ramach którego dany projekt badawczy został zrealizowany oraz obszar, w ramach którego dane badanie zostało zrealizowane (województwo lub cały kraj).

Warto również zwrócić uwagę, iż w tytule każdego projektu znajduje się informacja na temat roku zakończenia realizacji badania. Jednocześnie wybranie opcji "cały kraj" pozwala uzyskać projekty realizowane na poziomie ogólnopolskim, natomiast pozostawienie pola obszaru pustym, pozwala uzyskać informacje na temat wszystkich projektów badawczych realizowanych w ramach wybranego Priorytetu.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:1234...4idź do:  

Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni

Na podstawie przeprowadzonych badań wypracowane zostały rekomendacje w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego oraz pożądanych form współpracy sektora publicznego i prywatnego, m. in. na rzecz aktywizacji kapitału ludzkiego.

więcej

Projektowanie zmiany – uwagi z zakresu przedsiębiorczości

Celem badania była poprawa zdolności do zatrudnienia ludności gminy Dopiewo – szczególnie wśród kobiet wychowujących dzieci oraz osób po 45 roku życia.

więcej

CSR i flexicurity - podstawa biznesu wielkopolskich przedsiębiorstw, 2013 r.

Celem badania było upowszechnianie flexicurity i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i rynku regionalnego wśród interesariuszy z terenu województwa wielkopolskiego (pracodawców i ich pracowników) oraz stworzenie sieci współpracy w zakresie wzmacniania dialogu społecznego i inicjatyw mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych w zakresie: organizacji i form świadczenia pracy, promocji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz promowania społecznej odpowiedzialności biznesu i upowszechniania idei flexicurity, a także zainicjowanie dialogu między podmiotami działającymi na wielkopolskim rynku pracy.

więcej

Samorząd i Gospodarka, 2012 r.

Przedmiotem pracy było przeprowadzenie badania i analiz trendów gospodarczych na terenie wyodrębnionym przez GUS jako subregion pilski, który obejmuje następujące powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki i złotowski. Badania miały głównie na celu określenie branż podlegających restrukturyzacji w subregionie oraz pozyskanie opinii od pracodawców na temat obecnej i przewidywanej sytuacji gospodarczej potencjału rozwojowego przedsiębiorstw.

więcej

Strategia przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą, 2013 r.

Celem badania było wskazanie zakresu działań, jakie powinny być prowadzone przez organizacje w celu analizowania, przewidywania oraz działania związanego z następującymi
w otoczeniu zmianami gospodarczymi.

więcej

Praktyczne sposoby wykorzystania systemów ERP w wybranych przedsiębiorstwach Wielkopolski, 2012 r.

Celem badania było dostarczenie informacji o stanie wykorzystania systemów Enterprise Resource Planning do planowania zasobów przedsiębiorstw Wielkopolski na wybranej grupie badawczej.

więcej

Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej, 2013 r.

Celem badania było rozwinięcie strategii i instrumentów szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia zmiany gospodarczej, dostosowanych do potrzeb regionu i przedsiębiorstw dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi.

więcej

Uniwersytet Trzeciej Generacji, 2013 r.

Celem badania było wzmocnienie świadomości i zasobów wiedzy na temat zmian pro-przedsiębiorczych, charakterystycznych dla nowego modelu uczelni wyższej (tzw. modelu uczelni trzeciej generacji) w środowisku akademickim województwa wielkopolskiego.

więcej

Kampania promująca ideę przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce, 2013 r.

Celem badania był rozwój kultury przedsiębiorczości w środowisku akademickim województwa wielkopolskiego na kierunkach inżynieryjno-technicznych, informatycznych oraz produkcji i przetwórstwa.

więcej

Od dziś mów do mnie szefie!, 2009 r.

Celem badania była promocja idei przedsiębiorczości akademickiej - komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out).

więcej

Badanie obszarów wykluczenia społeczno-ekonomicznego dla potrzeb strategii rozwiązywania problemów społecznych w wybranych powiatach województwa wielkopolskiego

Celem badania było wykonanie porównawczej diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej w ośmiu celowo dobranych powiatach województwa wielkopolskiego. Diagnoza ta miała prowadzić do sformułowania zintegrowanych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

więcej

Polityka społeczna w regionie – badania, analizy i upowszechnianie

Celem głównym badania było uzyskanie wiedzy z zakresu polityki społecznej powiatów regionu wielkopolskiego niezbędnej dla zwiększenia efektywności wsparcia grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zaktualizowania założeń strategicznych polityki społecznej Wielkopolski.

więcej

Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce diagnoza stanu i perspektywy wzrostu

Celem głównym badania była diagnoza poziomu kapitału społecznego w województwie wielkopolskim oraz określenie sposobów jego wzrostu dla długotrwałego polepszenia rozwiązywania problemów społecznych.

więcej

B+R dla Wielkopolski

Głównym celem badania było rozpoznanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie współpracy sfery nauki i biznesu. Badanie pozwoliło w szerszym zakresie zdiagnozować potrzeby przedsiębiorców dotyczące współpracy ze sferą B+R, a uzyskana wiedza umożliwi w przyszłości lepiej dostosować oferty sektora badawczo-rozwojowego do oczekiwań firm w regionie.

więcej

Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce

Głównym celem badania było dostarczenie przedsiębiorcom, przedstawicielom wielkopolskich instytucji rynku pracy, administracji publicznej, organizacji  pracodawców, organizacji pozarządowych wiedzy na temat dynamiki rynku pracy w kontekście modernizacji oraz restrukturyzacji wybranych branż wielkopolskiej gospodarki.

więcej
strona:1234...4idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska