Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Baza projektów badawczychW celu jak najszerszego rozpowszechnienia informacji na temat realizowanych projektów badawczych, jak również zapewnienia dostępu do danych i informacji, uzyskanych dzięki środkom publicznym, Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym (Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki) przygotował ogólnodostępną bazę wyników uzyskanych w ramach projektów badawczych, zrealizowanych z wykorzystaniem środków EFS.

RSS

Wyszukiwarka

Stworzony moduł wyszukiwania zrealizowanych projektów badawczych umożliwia wyszukiwanie poszczególnych pozycji ze względu na Priorytet, w ramach którego dany projekt badawczy został zrealizowany oraz obszar, w ramach którego dane badanie zostało zrealizowane (województwo lub cały kraj).

Warto również zwrócić uwagę, iż w tytule każdego projektu znajduje się informacja na temat roku zakończenia realizacji badania. Jednocześnie wybranie opcji "cały kraj" pozwala uzyskać projekty realizowane na poziomie ogólnopolskim, natomiast pozostawienie pola obszaru pustym, pozwala uzyskać informacje na temat wszystkich projektów badawczych realizowanych w ramach wybranego Priorytetu.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:123...3idź do:  

Prognozowane zmiany liczby ludności województwa opolskiego do 2020 r

Głównym celem ekspertyzy było dostarczenie wiedzy na temat prognozowanej liczby mieszkańców województwa opolskiego wg poszczególnych grup wiekowych.

więcej

Pracujący w województwie opolskim w latach 2009-2012

W badaniu poddano analizie zmiany jakie zaszły na rynku pracy w latach 2009-2012, w tym w kontekście kryterium płci.

więcej

Identyfikacja Obszarów Funkcjonalnych (OF), Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), Obszarów Problemowych (OP) w województwie opolskim

Badanie przeprowadzone na potrzeby przygotowania dokumentów o charakterze strategiczno-operacyjnym, w tym dokumentów poruszających problematykę rynku pracy.

więcej

Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego w latach 2008–2010 oraz ich wpływ na opolski rynek pracy i sferę fiskalną samorządów terytorialnych. Diagnoza i rekomendacje w kontekście rozwoju regionu

Głównym celem badania była analiza kształtowania się zjawiska migracji zarobkowych na terenie województwa opolskiego, jego skutków dla opolskiego rynku pracy (przy uwzględnieniu profilu wykształcenia, płci, wieku i miejsca zamieszkania – obszary wiejskie i miejskie) oraz sfery fiskalnej samorządów terytorialnych, a także wypracowanie mechanizmów zaradczych w odniesieniu do wskazanych obszarów.

więcej

Sytuacja opolskich kobiet na rynku pracy, w tym wracających na ten rynek po urlopach wychowawczych i macierzyńskich

Głównymi tematami badania były: wpływ płci i wychowywania małego dziecka na sytuację zawodową kobiet z województwa opolskiego oraz uwarunkowania dzietności w województwie opolskim, w szczególności związane z sytuacją kobiet na rynku pracy.

więcej

Prognoza społeczno – gospodarcza dla województwa opolskiego do 2020 roku. Scenariusze rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Celem analizy było dostarczenie wiedzy z zakresu aktualnej i prognozowanej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy, realizacji celów Strategii Europa 2020.

więcej

Mechanizmy zaradcze względem problemów na rynku pracy w województwie opolskim - analiza w oparciu o przeprowadzone badania oraz wiedzę ekspercką

Głównym celem badania było wypracowanie mechanizmów zaradczych względem zidentyfikowanych problemów charakterystycznych dla opolskiego rynku pracy wraz z propozycjami wniosków do dokumentów strategicznych i planistycznych, opracowywanych na poziomie regionalnym.

więcej

Kapitał zagraniczny w województwie opolskim - analiza ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu rynku pracy

Głównym celem analiz było dostarczenie kompleksowej informacji na temat spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim oraz ich wpływu na regionalny rynek pracy.

więcej

Popyt na pracę w województwie opolskim

Głównym celem badania było wypracowanie mechanizmów zaradczych względem zidentyfikowanych problemów charakterystycznych dla opolskiego rynku pracy wraz z propozycjami wniosków do dokumentów strategicznych i planistycznych, opracowywanych na poziomie regionalnym.

więcej

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej gmin województwa opolskiego. Dojazdy do pracy

Celem syntetycznych opracowań analitycznych było dostarczenie wiedzy na temat sytuacji społeczno-gospodarczej danej gminy województwa opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dojazdów do pracy.

więcej

Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą w obszarach kluczowo istotnych dla rozwoju województwa opolskiego w kontekście rynku pracy

Celem miesięcznych analiz było dostarczenie informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej, w najważniejszych obszarach dla rozwoju województwa opolskiego, w kontekście rynku pracy.

więcej

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego

Celem opracowań było dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego oraz trendów rozwojowych na rzecz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych w regionalnych dokumentach o charakterze strategiczno-operacyjnym.

więcej

Klastry - warunki funkcjonowania i możliwości rozwoju w województwie opolskim

Głównym celem badania była ocena warunków dla rozwoju klastrów w województwie opolskim, poprzez zebranie opinii podmiotów, istotnych w procesie tworzenia inicjatyw klastrowych na temat warunków i możliwości ich powstawania, a także przegląd uwarunkowań rozwojowych jedynego klastra funkcjonującego w województwie opolskim, tj. drzewnego, w celu dostarczenia praktycznych wskazówek i rekomendacji do wykorzystania w ramach inne tego typu inicjatyw.

więcej

Edukacja formalna osób dorosłych w województwie opolskim, 2011

Część pierwsza jest wynikiem szeroko zakrojonych badań społecznych prowadzonych wśród szkół, powiatowych urzędów pracy, organów prowadzących, pracodawców i słuchaczy. Pozyskane w trakcie badań dane są odpowiedzą m.in. na pytania: Jakie są opinie na temat stopnia dostosowania systemu formalnego kształcenia osób dorosłych do potrzeb rynku pracy? Jakie są pozytywne i negatywne zmiany, które nastąpiły na lokalnym rynku pracy w okresie ostatnich kilku lat? Przedstawiciele których zawodów obecnie mają największe szanse na lokalnym rynku pracy na podjęcie zatrudnienia? Czy widoczne są jakieś nowe trendy w sposobach edukacji dorosłych? Jakie czynniki wpływają na decyzję o kształcie oferty edukacyjnej osób dorosłych? Którzy absolwenci formalnego kształcenia dorosłych aktualnie mają największe szanse na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie, a którzy będę mieli największe szanse na podjęcie zatrudnienia za kilka lat?

Część druga jest efektem pracy warsztatowej przedstawicieli szkół uczestniczących w projekcie. W trakcie pięciu spotkań oceniano ich potencjał, diagnozowano bariery i możliwości rozwoju kształcenia ustawicznego osób dorosłych na Opolszczyźnie oraz wypracowywano narzędzia rozwoju strategicznego placówek i systemu. W efekcie spotkań powstał dokument wskazujący priorytety i pożądane kierunki rozwoju edukacji formalnej osób dorosłych.

więcej
strona:123...3idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska