Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Baza projektów badawczychW celu jak najszerszego rozpowszechnienia informacji na temat realizowanych projektów badawczych, jak również zapewnienia dostępu do danych i informacji, uzyskanych dzięki środkom publicznym, Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym (Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki) przygotował ogólnodostępną bazę wyników uzyskanych w ramach projektów badawczych, zrealizowanych z wykorzystaniem środków EFS.

RSS

Wyszukiwarka

Stworzony moduł wyszukiwania zrealizowanych projektów badawczych umożliwia wyszukiwanie poszczególnych pozycji ze względu na Priorytet, w ramach którego dany projekt badawczy został zrealizowany oraz obszar, w ramach którego dane badanie zostało zrealizowane (województwo lub cały kraj).

Warto również zwrócić uwagę, iż w tytule każdego projektu znajduje się informacja na temat roku zakończenia realizacji badania. Jednocześnie wybranie opcji "cały kraj" pozwala uzyskać projekty realizowane na poziomie ogólnopolskim, natomiast pozostawienie pola obszaru pustym, pozwala uzyskać informacje na temat wszystkich projektów badawczych realizowanych w ramach wybranego Priorytetu.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12...2idź do:  

Mazowiecki barometr 2012. Prognozy makroekonomiczne

Celem badania było dostarczenie mazowieckim przedsiębiorcom informacji dotyczących perspektyw gospodarki polskiej oraz głównych partnerów handlowych Polski.

więcej

Jak stymulować zatrudnienie – analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa mazowieckiego

Najważniejszym celem projektu było dostarczenie Publicznym Służbom Zatrudnienia analiz umożliwiających zwiększenie efektywności mechanizmów niwelowania niedopasowań strukturalnych na rynku pracy na Mazowszu.

więcej

Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania.

Zbudowanie systemu pozwalającego na identyfikacje dziedzin i przedsiębiorstw, które posiadają duży potencjał tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w woj. mazowieckim i zaproponowanie działań mających na celu większe wykorzystanie tych potencjałów.

więcej

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III

Kompleksowa analiza danych zastanych oraz realizacja badań ilościowych i jakościowych dotyczących regionalnego i lokalnych rynków pracy na Mazowszu.

więcej

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II

Badania dotyczą między innymi dynamiki rynku pracy, zmian prognozowanych w tym obszarze, a także oceny polityki rynku pracy z perspektywy pracodawców.

więcej

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy I

Celem głównym jest identyfikacja i aktualizacja danych o regionalnym i lokalnych rynkach pracy.

więcej

Przedsiębiorstwa społeczne - mazowieckie modele działania

W oparciu o wyniki działań badawczych opracowywano praktyczne modele tworzenia i działania przedsiębiorstw społecznych.

więcej

Kompleksowy program aktywizacji osób starszych, 50+

Projekt jest projektem ściśle badawczym, którego celem głównym projektu jest stworzenie synergicznego i holistycznego programu aktywizacji zawodowej osób starszych, 50+.

więcej

Badanie realizacji podstawy programowej z historii w gimnazjum

Głównym celem badania było określenie głównych problemów związanych z wdrażaniem podstawy programowej z historii, identyfikacja mocnych i słabych stron procesu realizacji podstawy programowej po dwóch latach od jej wprowadzenia.

więcej

Prognozy makroekonomiczne

Dostarczanie mazowieckim przedsiebiorcom informacji dotyczących perspektyw gospodarki polskiej oraz głównych partnerów handlowych Polski. Analizy gospodarki przygotowane na potrzeby prokjektu miały także cel edukacyjny - wskazanie, jak zmienne makroekonomiczne (np. tempo wzrostu PKB) mogą wpływać na sytuację odbiorcy badania - głównie przedstawiciela sektora MSP z Mazowsza.

więcej

Jak stymulować zatrudnienie

Najważniejszym celem projektu było dostarczenie Publicznym Służbom Zatrudnienia analiz umożliwiających zwiększenie efektywności mechanizmów niwelowania niedopasowań strukturalnych na rynku pracy na Mazowszu. W badaniu poruszono, m.in. następujące zagadnienia: sytuacja na rynku pracy w województwie mazowieckim, wykształcenie i nauka zawodu, uczestnictwo w kursach i szkoleniach zawodowych, sytuacja respondenta na rynku pracy, zagadnienia związane z poszukiwaniem zatrudnienia – w szczególności czas oraz metody poszukiwania pracy, a także napotykane trudności, bariery itp., praca zawodowa – forma zatrudnienia, czas pracy itp. Poruszono ponadto psychologiczną stronę związaną z zatrudnieniem i bezrobociem, mobilność, migracje i transport, dane społeczno-demograficzne o respondencie.

więcej

Profesjonalny pracownik socjalny

  1. Cel diagnostyczny pozwalający zidentyfikować kluczowe czynniki wpływające na jakość i skuteczność pracy środowiskowej oraz dostarczyć opinii pracowników socjalnych na temat wiedzy, kwalifikacji niezbędnych w pracy pracownika socjalnego.
  2. Cel informacyjno-praktyczny, ściśle związany z określeniem szkoleniowych potrzeb i oczekiwań pracowników socjalnych. Wyniki badań, poza dostarczeniem istotnej wiedzy diagnostycznej ukazującej specyfikę środowiskowej pracy socjalnej, stały się podstawą do realizacji drugiej, zasadniczej, części projektu – opracowania cyklu warsztatowo-szkoleniowego. Szkolenia skierowane zostały zarówno do dyrektorów, ale przede wszystkim do terenowych pracowników socjalnych i kierowników działów pomocy środowiskowej.
więcej

Bioenergia dla regionu

Celem badania było uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat stanu świadomości kluczowych instytucji w regionie Mazowsza: przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, powiatowcyh urzędów pracy, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych i instytucji otoczenia biznesu wobec prognozowanej zmiany gospodarczej w zakresie energetyki, budownictwa i transportu. Rezultatem badania było sformułowanie rekomendacji umożliwiających przygotowanie gospodarki regionalnej i lokalnego rynku pracy do przejścia na gospodarkę energooszczędną.

więcej

Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu

Głównym celem badania było rozpoznanie specyfiki wykluczenia cyfrowego w województwie mazowieckim prowadzące do opracowania dokumentu strategicznego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na Mazowszu. Priorytety strategiczne”. W ramach badania przeprowadzona została:  kompleksowa diagnoza przyczyn i skutków wykluczenia cyfrowego, przy szczególnym uwzględnieniu sytuacji osób długotrwale bezrobotnych oraz osób powyżej 50 roku życia;  identyfikacja barier adaptacji ICT wskazujących na mechanizm wykluczenia cyfrowego; identyfikacja zróżnicowania regionalnego w zakresie wykluczenia cyfrowego na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia instytucjonalnego.

więcej

Praca wysokiej jakości

Celem jest budowanie systemu pozwalającego na identyfikacje dziedzin i przedsiębiorstw, które posiadają duży potencjał tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w woj. mazowieckim i zaproponowanie działań mających na celu większe wykorzystanie tych potencjałów.

więcej
strona:12...2idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska