Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Baza projektów badawczychW celu jak najszerszego rozpowszechnienia informacji na temat realizowanych projektów badawczych, jak również zapewnienia dostępu do danych i informacji, uzyskanych dzięki środkom publicznym, Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym (Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki) przygotował ogólnodostępną bazę wyników uzyskanych w ramach projektów badawczych, zrealizowanych z wykorzystaniem środków EFS.

RSS

Wyszukiwarka

Stworzony moduł wyszukiwania zrealizowanych projektów badawczych umożliwia wyszukiwanie poszczególnych pozycji ze względu na Priorytet, w ramach którego dany projekt badawczy został zrealizowany oraz obszar, w ramach którego dane badanie zostało zrealizowane (województwo lub cały kraj).

Warto również zwrócić uwagę, iż w tytule każdego projektu znajduje się informacja na temat roku zakończenia realizacji badania. Jednocześnie wybranie opcji "cały kraj" pozwala uzyskać projekty realizowane na poziomie ogólnopolskim, natomiast pozostawienie pola obszaru pustym, pozwala uzyskać informacje na temat wszystkich projektów badawczych realizowanych w ramach wybranego Priorytetu.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12345...10idź do:  

Pracujący w województwie opolskim w latach 2009-2012

W badaniu poddano analizie zmiany jakie zaszły na rynku pracy w latach 2009-2012, w tym w kontekście kryterium płci.

więcej

Identyfikacja Obszarów Funkcjonalnych (OF), Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), Obszarów Problemowych (OP) w województwie opolskim

Badanie przeprowadzone na potrzeby przygotowania dokumentów o charakterze strategiczno-operacyjnym, w tym dokumentów poruszających problematykę rynku pracy.

więcej

Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego w latach 2008–2010 oraz ich wpływ na opolski rynek pracy i sferę fiskalną samorządów terytorialnych. Diagnoza i rekomendacje w kontekście rozwoju regionu

Głównym celem badania była analiza kształtowania się zjawiska migracji zarobkowych na terenie województwa opolskiego, jego skutków dla opolskiego rynku pracy (przy uwzględnieniu profilu wykształcenia, płci, wieku i miejsca zamieszkania – obszary wiejskie i miejskie) oraz sfery fiskalnej samorządów terytorialnych, a także wypracowanie mechanizmów zaradczych w odniesieniu do wskazanych obszarów.

więcej

Sytuacja opolskich kobiet na rynku pracy, w tym wracających na ten rynek po urlopach wychowawczych i macierzyńskich

Głównymi tematami badania były: wpływ płci i wychowywania małego dziecka na sytuację zawodową kobiet z województwa opolskiego oraz uwarunkowania dzietności w województwie opolskim, w szczególności związane z sytuacją kobiet na rynku pracy.

więcej

Prognoza społeczno – gospodarcza dla województwa opolskiego do 2020 roku. Scenariusze rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Celem analizy było dostarczenie wiedzy z zakresu aktualnej i prognozowanej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy, realizacji celów Strategii Europa 2020.

więcej

Mechanizmy zaradcze względem problemów na rynku pracy w województwie opolskim - analiza w oparciu o przeprowadzone badania oraz wiedzę ekspercką

Głównym celem badania było wypracowanie mechanizmów zaradczych względem zidentyfikowanych problemów charakterystycznych dla opolskiego rynku pracy wraz z propozycjami wniosków do dokumentów strategicznych i planistycznych, opracowywanych na poziomie regionalnym.

więcej

Kapitał zagraniczny w województwie opolskim - analiza ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu rynku pracy

Głównym celem analiz było dostarczenie kompleksowej informacji na temat spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim oraz ich wpływu na regionalny rynek pracy.

więcej

Popyt na pracę w województwie opolskim

Głównym celem badania było wypracowanie mechanizmów zaradczych względem zidentyfikowanych problemów charakterystycznych dla opolskiego rynku pracy wraz z propozycjami wniosków do dokumentów strategicznych i planistycznych, opracowywanych na poziomie regionalnym.

więcej

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej gmin województwa opolskiego. Dojazdy do pracy

Celem syntetycznych opracowań analitycznych było dostarczenie wiedzy na temat sytuacji społeczno-gospodarczej danej gminy województwa opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dojazdów do pracy.

więcej

Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą w obszarach kluczowo istotnych dla rozwoju województwa opolskiego w kontekście rynku pracy

Celem miesięcznych analiz było dostarczenie informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej, w najważniejszych obszarach dla rozwoju województwa opolskiego, w kontekście rynku pracy.

więcej

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego

Celem opracowań było dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego oraz trendów rozwojowych na rzecz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych w regionalnych dokumentach o charakterze strategiczno-operacyjnym.

więcej

Raport z analizy porównawczej modeli standardów kompetencji zawodowych stosowanych w kraju oraz wybranych krajach Unii Europejskiej

Raport zawiera informacje nt. kryteriów wyboru modeli standardów kompetencji/kwalifikacji zawodowych do analizy, analizę 7 wybranych modeli standardów kompetencji/kwalifikacji zawodowych (Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Słowenia, Rumunia, Polska, model ESCO), analizę porównawczą wybranych modeli standardów kompetencji/kwalifikacji zawodowych oraz rekomendacje przygotowane w oparciu o ww. analizę porównawczą dla zespołu przygotowującego standardy kompetencji zawodowych.

więcej

Pracownik socjalny w perspektywie zarządzającego procesem zmiany

Celem publikacji jest zaprezentowanie pracownikom socjalnym materiału edukacyjnego, stanowiącego połączenie dorobku teorii zarządzania z praktycznymi wskazówkami i propozycjami praktycznych rozwiązań dla pracownika socjalnego, szczególnie w perspektywie zarządzającego procesem zmiany klienta.

więcej

Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym

Najważniejsze poruszane zagadnienia to: charakterystyka ośrodków pomocy społecznej jako miejsca pracy i przestrzeni społecznej, w której realizują swoje zadania pracownicy socjalni; postrzeganie i rozumienie przez pracowników socjalnych działań podejmowanych na rzecz środowiska lokalnego; uwarunkowania towarzyszące możliwym przekształceniom organizacji codziennej pracy socjalnej w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej.

 

więcej
strona:12345...10idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska