Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


11-03-2015

Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego w latach 2008–2010 oraz ich wpływ na opolski rynek pracy i sferę fiskalną samorządów terytorialnych. Diagnoza i rekomendacje w kontekście rozwoju regionu

Głównym celem badania była analiza kształtowania się zjawiska migracji zarobkowych na terenie województwa opolskiego, jego skutków dla opolskiego rynku pracy (przy uwzględnieniu profilu wykształcenia, płci, wieku i miejsca zamieszkania – obszary wiejskie i miejskie) oraz sfery fiskalnej samorządów terytorialnych, a także wypracowanie mechanizmów zaradczych w odniesieniu do wskazanych obszarów.

Karta informacyjna badania

Tytuł badania Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego w latach 2008–2010 oraz ich wpływ na opolski rynek pracy i sferę fiskalną samorządów terytorialnych. Diagnoza i rekomendacje w kontekście rozwoju regionu.
Podmiot zlecający badanie Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Wykonawca badania     Prof. dr hab. Romuald Jończy
Obszar badania     Priorytet: VIII Działanie: 8.1 Poddziałanie: 8.1.4
Czas realizacji badania      Data rozpoczęcia: 2010 r. Data zakończenia: 2010 r.
Kwota badania     52 800,00 złotych brutto
Główny cel badania    

 Głównym celem badania była analiza kształtowania się zjawiska migracji zarobkowych na terenie województwa opolskiego, jego skutków dla opolskiego rynku pracy (przy uwzględnieniu profilu wykształcenia, płci, wieku i miejsca zamieszkania – obszary wiejskie i miejskie) oraz sfery fiskalnej samorządów terytorialnych, a także wypracowanie mechanizmów zaradczych w odniesieniu do wskazanych obszarów. Badanie skupia się na dostarczeniu odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie zmiany zaszły w latach 2008–2010 na obszarach wiejskich - regionu w zakresie zarobkowej migracji za granicę oraz zatrudnienia w kraju?
  • Jak przedstawia się skala migracji zarobkowej w miastach województwa opolskiego?
  • Czy i jak migracja zarobkowa oddziałuje na wpływy podatkowe do budżetów samorządów?
  • Jakie jest oddziaływanie transferu dochodów i zwiększenia popytu wewnątrz regionu na wpływy z podatku VAT do budżetu państwa?
  • Jak wpływa na proces migracji z województwa opolskiego –– kryzys ekonomiczny odczuwalny zwłaszcza za granicą, ale i w kraju oraz regionie?
  • Jakich zmian w zakresie migracji należy się spodziewać w najbliższych latach?
  • Jakich skutków migracji dla regionu należy się spodziewać w najbliższych latach?
  • Jakie działania zaradcze można podjąć, aby przekierować proces migracji zagranicznych do formy najbardziej pożądanej z perspektywy długookresowego zrównoważonego rozwoju województwa?
 Uwagi    

 

 

Pobierz plik:

 

Powrót do listy projektów

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska