Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


13-05-2014

Konsultacje wytycznych dla projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy

Rozpoczęły się konsultacje zewnętrzne projektu wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020.

W Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego został opracowany projekt wytycznych horyzontalnych pt.  Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020. Dokument określa zasady realizacji projektów przez powiatowe urzędy pracy w perspektywie finansowej 2014-2020, dla których jedynym źródłem finansowania będą środki Funduszu Pracy. Przedmiotowe Wytyczne, po zatwierdzeniu przez ministra ds. rozwoju regionalnego, będą obowiązywały w 16 regionalnych programach operacyjnych oraz w programie krajowym Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020.

Decyzja o kontynuacji projektów realizowanych przez powiatowe urzędy (PUP) finansowanych ze środków Funduszu Pracy w okresie programowania 2014-2020 jest wynikiem pozytywnych doświadczeń z realizacji tego typu projektów w poprzednich perspektywach finansowych. Jednocześnie, na spotkaniach Zespołu ds. wypracowania koncepcji realizacji projektów PUP współfinansowanych z EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 wypracowano uproszczenia zasad obowiązujących dotychczas w PO KL.

Zakłada się zatem, że realizacja projektów w zakresie aktywnej polityki rynku pracy w perspektywie finansowej 2014-2020 będzie odbywać się na zasadach znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przy wykorzystaniu dobrych praktyk Programu Kapitał Ludzki oraz uproszczeń wypracowanych w toku konsultacji z udziałem przedstawicieli wszystkich szczebli wdrażania wyżej wymienionego rodzaju projektów, tj. powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, urzędów marszałkowskich, przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Uwagi do Wytycznych należy zgłaszać w terminie do 30 maja 2014 r. - wyłącznie na załączonym formularzu - na adres mailowy magdalena.chalot@mir.gov.pl.

Pobierz pliki:

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska