Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-02-2014

Wsparcie dla osób 50+ w latach 2014-2020

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski uczestniczył w konferencji „Rozwiązania w zakresie wspomagania aktywnego i zdrowego starzenia się społeczeństwa”. Przedstawił informacje na temat nowej puli unijnych środków dla osób po 50 roku życia. Odbywające się 28 lutego 2014 r. wydarzenie było także okazją do zaprezentowania rezultatów dotowanego z funduszy Programu Innowacyjna Gospodarka projektu pn. "Domowy asystent osób starszych i chorych - Domestic".

Wiceszef resortu przypomniał zebranym, że w Programie Kapitał Ludzki realizowanych jest wiele form wsparcia dla osób po 50 roku życia. Obejmują one usługi o charakterze edukacyjnym, aktywizacyjno-zawodowym i społeczno-integracyjnym. – Do końca I półrocza 2013 r. udział w projektach rozpoczęło blisko 321 tys. osób. Najwięcej uzyskało wsparcie w zakresie integracji społecznej oraz aktywizacji na rynku pracy – poinformował wiceminister Orłowski, jednocześnie zaznaczając, że pomoc dla osób 50+ będzie jednym z kluczowych obszarów wspieranych ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w latach 2014-2020. Przedsięwzięcia skierowane do tej grupy będą współfinansowane zarówno z krajowego Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz programów regionalnych (RPO).

Oprócz dostępności wsparcia w każdym priorytecie PO WER, osobom starszym dedykowane będą konkretne działania programu – przykładowo w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.11  Modernizacja i wzmocnienie roli instytucji działających na rynku pracy, w tym działania mające na celu zwiększenie transnarodowej mobilności pracowników planowane jest opracowanie i upowszechnianie kompleksowego programu aktywizacji osób 50+. Fundusze RPO natomiast, będą kierowane na projekty mające na celu m.in. kształtowanie postaw przedsiębiorczych, zdobycie nowych lub podniesienie kompetencji, a także przedsięwzięcia dotyczące systemu opieki nad osobami niesamodzielnymi i w podeszłym wieku, opieki zdrowotnej i rehabilitacji medycznej dla osób starszych.

O projekcie Domestic opowiedzieli profesorowie Politechniki Gdańskiej, która realizuje współfinansowane z Programu Innowacyjna Gospodarka w kwocie ok. 3,1 mln zł przedsięwzięcie (koszt całkowity to blisko 3,9 mln zł). Efektem prac są nowe rozwiązania organizacyjne, opracowane prototypy urządzeń i oprogramowania przygotowane do komercjalizacji i wdrożenia przez współpracujące firmy, instytucje oraz organizacje. Więcej informacji znajduje się na stronie inicjatywy Domestic Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska