Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


13-03-2014

Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości

Problematyka przedsiębiorczości akademickiej oraz możliwości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w latach 2014-2020 w celu poprawy skuteczności kształcenia na poziomie wyższym pod kątem potrzeb rynku pracy – to główne zagadnienia, o których dyskutowali uczestnicy seminarium pn. „Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości”. Spotkanie otworzył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.

Podczas odbywającego się 13 marca 2014 r. wydarzenia przedstawiono najważniejsze wnioski płynące ze zrealizowanego wspólnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) projektu badawczego pn. „Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości”. Miał on na celu międzynarodową analizę porównawczą praktyk podejmowanych przez uczelnie wyższe w obszarze nauczania i promocji przedsiębiorczości. Projekt zrealizowany we współpracy z samorządami województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ukierunkowany był w szczególności na badanie istniejących mechanizmów i dobrych praktyk, mogących pomóc w procesie lepszego dostosowania oferty systemu edukacji do wymogów rynku pracy, w procesie kształtowania samodzielności i przedsiębiorczości wśród ludzi młodych – zarówno wśród studentów jak i absolwentów wybranych uczelni.

Wyniki pokazują, że w celu rozwoju przedsiębiorczości na uczelniach i wzmocnieniu praktycznej strony nauczania przedsiębiorczości konieczne jest podejście do tego procesu wielotorowo, poprzez zaangażowanie różnych podmiotów w działania takie jak np. współpraca w zakresie komercjalizacji wyników B+R, zakładanie nowych firm typu spin-off i spin-out, wprowadzenie do programu zajęć na uczelniach tematyki przedsiębiorczości.

Stół prezydialny

Wiceminister Orłowski podkreślił, że edukacja przedsiębiorczości powinna również zmienić swoją formułę – z teoretycznej na bardziej praktyczną, która wymaga interakcji z „realnym” przedsiębiorcą, z rzeczywistymi wyzwaniami życia gospodarczego i otoczeniem biznesowym. – W tym kontekście istotna jest współpraca uczelni z przedsiębiorcami oraz z sektorem publicznym, w celu wymiany doświadczeń i kreowania postaw przedsiębiorczych w regionie – zaznaczył wiceszef resortu infrastruktury i rozwoju. Również w ramach działań realizowanych przez szkoły wyższe, zdaniem ekspertów OECD pożądane jest wypracowanie zintegrowanego modelu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i biznesu, który łączy dwa najważniejsze zadania: zachęty do rozwoju przedsiębiorczości (motywację) oraz wsparcie samego procesu zakładania działalności gospodarczej (inkubację).

Następnie dr David Halabisky, koordynator projektu badawczego ze strony OECD, przedstawił wyniki projektu, wskazując w szczególności wyzwania przed którymi wciąż stoją polskie uczelnie i rekomendacje dla rozwoju przedsiębiorczości w swoich działaniach edukacyjnych, badawczych i rozwojowych. Nawiązując do tego wystąpienia, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego profesor Jacek Guliński wskazał, że przedsiębiorczość należy postrzegać szeroko, nie tylko jako tworzenie nowych firm ale przede wszystkim jako kreowanie i kształtowanie umiejętności, kwalifikacji i postaw, pozwalających na skuteczne funkcjonowanie na rynku pracy i w życiu zawodowym. – Stworzyliśmy już  ramy prawne dla obszaru szkolnictwa wyższego i dysponując środkami Europejskiego Funduszu Społecznego chcemy teraz wykorzystać tą szansę i rozwijać kształcenie na poziomie wyższym również z wykorzystaniem przedsiębiorczości, przy czym jest to wyzwanie dla całego środowiska akademickiego – powiedział wiceminister Guliński.

Uczestnicy spotkania

W drugiej części spotkania dyskutowano na temat potrzeb i możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorczości akademickiej ze środków EFS. Do grona panelistów zaproszono czołowych ekspertów z zakresu przedsiębiorczości, repezentujących środowisko uniwersyteckie, organizacje pracodawców, absolwentów oraz agencje i instytucje wspierające przedsiębiorczość akademicką. Uczestnicy podkreślili, że dużym wyzwaniem w zakresie kształcenia pozostaje położenie silniejszego nacisku na dopasowanie nauczania do potrzeb rynku pracy oraz na rolę umiejętności przedsiębiorczych w kreowaniu przyszłej kariery zawodowej studentów i absolwentów. W tym celu należy wykorzystywać zarówno możliwości jakie dają kontakty uczelni z ich absolwentami jak i działalność kół naukowych, czy akademickich inkubatorów przedsiębiorczości funkcjonujących na uczelniach lub ściśle współpracujących z uczelniami. Należy także włączyć w większym stopniu niż dotychczas do współpracy środowiska akademickie oraz upowszechnić wymianę wiedzy i ustawiczne samokształcenie się z zakresu przedsiębiorczości wśród pracowników i wykładowców na uczelniach. Eksperci zgodzili się, że między innymi tego typu działania powinny być wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Pobierz pliki:
Raport z badania OECD Umiejętności i kompetencje  w zakresie przedsiębiorczości Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (1,87 MB)
Prezentacja eksperta OECD (w języku angielskim) Plik w formacie PPT otwiera się w nowym oknie (284 KB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska