Menu

Bieżący katalog: Program na lata 2014-2020

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


13-01-2015

Rusza Komitet Monitorujący Program Wiedza Edukacja Rozwój

Trwają prace nad powołaniem Komitetu monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Inauguracyjne posiedzenie Komitetu przewidziane jest na pierwszy kwartał 2015 roku.

Skład Komitetu regulują zapisy projektu Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020. W pracach Komitetu będą brać udział przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerów spoza administracji. Organizacje pozarządowe zostały wybrane do składu KM PO WER w drodze otwartych wyborów przeprowadzonych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

W związku z zatwierdzeniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Instytucja Zarządzająca zobowiązana jest na mocy art. 47 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. powołać Komitet Monitorujący Program (KM).

Instytucje, które będą reprezentowane w KM PO WER 2014-2020, delegując swoich przedstawicieli kierują się następującymi kryteriami :

  • posiadanie doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych środkami UE lub w przynajmniej jednej z dziedzin będących przedmiotem interwencji PO WER
  • komunikatywność
  • zdolności analityczne
  • umiejętność krytycznego myślenia
  • gotowość do ciągłej aktualizacji swojej wiedzy
  • sprawność logicznego formułowania argumentów
  • umiejętność pozyskiwania informacji w formie stanowisk, opinii czy rekomendacji w kwestiach będących przedmiotem prac Komitetu od reprezentowanego środowiska.