Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-01-2014

I posiedzenie Prekomitetu PO WER

 - Prekomitet Programu Wiedza Edukacja Rozwój to pierwsze tego typu gremium, powołane w państwach członkowskich UE na nową perspektywę. Funkcjonować będzie do momentu powołania właściwego Komitetu Monitorującego Program. Nastąpi to po jego zatwierdzeniu przez Komisję Europejską – powiedział wiceminister Paweł Orłowski inaugurując pierwsze posiedzenie Prekomitetu PO WER. Odbyło się ono 28 stycznia 2014 r.

Wiceszef resortu otwierając spotkanie, powiedział, że celem powołania prekomitetu jest umożliwienie jak najszybszego uruchomienia środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na wsparcie osób młodych na rynku pracy, m.in. w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Jest ona skierowana do regionów, w których poziom bezrobocia osób w wieku 15-24 lat przekracza 25%. Nie czekając na formalne zatwierdzenie programu przez Komisję, podjęto decyzję o rozpoczęciu realizacji działań dla młodych od początku 2014 r. – Wiąże się to z koniecznością zabezpieczenia środków budżetowych w dyspozycji instytucji, które podejmą działania wobec młodych bezrobotnych oraz zapewnią procedury uruchomienia tych pieniędzy przed formalnym przyjęciem PO WER – poinformował wiceminister Orłowski.

Przemawia wiceminister Paweł Orłowski

W trakcie obrad Prekomitetu przedstawiono kryteria dla projektów Ochotniczych Hufców Pracy, które będą realizowane w 2014 i 2015 r. w celu poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy m.in. poprzez umożliwienie im udziału w szkoleniach, praktykach i stażach zawodowych, oferowanie usług doradztwa zawodowego. Planuje się, że aktywizacją zostanie objętych ponad 6,7 tys. młodych osób (w tym osób z niepełnosprawnościami), a połowa uczestników projektów to będą mieszkańcy powiatów, w których poziom bezrobocia osób w wieku 18-24 lata jest wyższy od średniej stopy bezrobocia młodych w danym województwie.

Uczestnicy I posiedzenia Prekomitetu

Omówiono także planowane do sfinansowania z EFS działania w zakresie mobilności międzynarodowej studentów, będące uzupełnieniem działań podejmowanych w programie Erasmus+. Ich celem jest zwiększenie liczby niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej studentów, uczestniczących w zagranicznych wyjazdach stypendialnych w ramach ich programu kształcenia. Zakłada się, że z pomocy skorzysta 160 niepełnosprawnych studentów oraz 1 200 znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Podczas posiedzenia przedstawiono również informacje o celach i głównych założeniach PO WER oraz o nowych regulacjach dotyczących polityki spójności 2014-2020. Zwrócono szczególną uwagę na znaczenie wdrażania i zarządzania programem w oparciu o podejście zorientowane na rezultaty.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska