Menu

Bieżący katalog: Program na lata 2014-2020

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


12-12-2014

Europejski Fundusz Społeczny na rzecz wiedzy, edukacji i rozwoju

Kończą się negocjacje Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) z Komisją Europejską. Na przełomie roku przewidywane jest zatwierdzenie Programu przez Brukselę. Aby jak najlepiej przygotować się do realizacji nowej perspektywy, 11 grudnia 2014 r. w Toruniu obradował Prekomitet Monitorujący Program Wiedza Edukacja Rozwój, któremu przewodniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.

PreKomitet Monitorujący Program Wiedza Edukacja Rozwój

Obecnie trwają intensywne prace przygotowawcze nad uruchomieniem Programu. Do końca roku planowane jest podpisanie porozumień z Instytucjami Pośredniczącymi (m.in. z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwem Zdrowia oraz z 16 Wojewódzkimi Urzędami Pracy), które będą odpowiedzialne za ogłaszanie konkursów oraz realizację projektów pozakonkursowych. Do lutego przyszłego roku przewiduje się zakończenie konsultacji Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO WER, co umożliwi uruchomienie pierwszych konkursów do końca marca 2015 r.

Podczas posiedzenia zaprezentowano plany dotyczące uruchomienia przez urzędy pracy wsparcia dla młodych osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Omówiono również realizację, prowadzonych już od sierpnia 2014 r., projektów Ochotniczych Hufców Pracy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

PreKomitet Monitorujący Program Wiedza Edukacja RozwójPrekomitet Monitorujący pozytywnie zaopiniował projekty Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przewidujące m.in. staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. Przewiduje się, że w stażach weźmie udział 4 tys. uczniów i absolwentów szkół zawodowych. W trakcie posiedzenia przedstawiono również projekty w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienia procesów inwestycyjno-budowlanych, których rezultatem będzie m.in. uruchomienie systemu rejestrów w obszarze charakterystyki energetycznej budynków.


* * *

Program Wiedza Edukacja Rozwój to program krajowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach. W programie, oprócz środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępne będą także środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Wsparcie programu będzie komplementarne do działań realizowanych na poziomie regionalnym. Na realizację programu dostępna będzie kwota ponad 4,4 mld euro z EFS oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.